Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilerde Kronik Böbrek Yetmezliği Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-09 22:42:23.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, bir vakıf üniversitesindeki öğrencilerde kronik böbrek yetmezliği risk faktörlerinin incelenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinde 2019-2020 güz döneminde öğrenim gören 6127 öğrenci, örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan 1142 katılımcı oluşturdu. Veri toplama aracı olarak Sosyo-Demografik Özellikler formu ve Fin Diyabet Risk Skoru Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile bağımsız gruplar arasındaki verilerin karşılaştırılmasında ise t-testi ve One Way ANOVA testi kullanıldı. Gruplu değişkenler arasındaki ilişki ki-kare analizi ile test edildi.   

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,67±2,08 yıl, sistolik kan basıncı ortalaması 112,00±12,20 mmHg, diyastolik kan basıncı ortalaması 71,80±9,32 mmHg, bel çevresi ortalaması 75,89±11,08 cm ve kilo ortalaması 64,20±13,50 kg olarak belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin ailede kronik hastalık varlığına göre Fin Diyabet Risk Skoru Ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; ailesinde kronik hastalık olanların puan ortalamasının 11,60±3,10, olmayanların 10,10±3,30 olduğu, aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p≤0,001). Bekarların evli olanlara göre puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç:  Araştırmanın sonucunda bel çevresi ve kilo arttıkça kronik böbrek yetmezliğinin risk faktörleri arasında yer alan diyabet gelişiminin arttığı belirlendi. Ailede kronik hastalık varlığının diyabet gelişiminde etkili olabileceği belirlendi. Ailesinde kronik hastalık olan gençlerin yaşam tarzını kronik böbrek yetmezliği risk faktörleri açısından dikkate alarak düzenlemesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted as a descriptive study to analyze the risk factors of chronic renal failure students studying at a foundation university.

Material and Methods: The population of the study consists of 6127 students, studying at a foundation university in Gaziantep during fall semester of 2019-2020 academic year. The sample of the study consisted of 1142 students who participated in the study voluntarily. Socio-demographic information form and Finnish Diabetes Risk Score were used as data collection tools. In the assessment of data, number, percentage, average and standard deviation were used as descriptive statistical methods. t-test and ANOVA were used in the comparison of data between independent groups.

Results: The association between paired variables was tested with Chi-square analysis. Average age of the students who participated in the study was found as 20.67±2.08 year, average systolic blood pressure was found as 112.00±12.20 mmHg, average diastolic blood pressure was found as 71.80±9.320 mmHg average waist circumference was found as 75.89±11.08 cm and average weight of the students was found as 64.20±13.50 kg. When the average Finnish Diabetes Risk Score of the students were analysed in terms of the presence of chronic disease in the family, it was found that the average scores of the students who had chronic disease in the family was 11.60±3.10, while the average scores of the students who did not have chronic disease in the family was 10.10±3.30 and the difference between was found to be statistically significant (p=0,000). It was found that single participants had higher score averages than married participants and that the difference between was statistically significant (p<0.05).  

Conclusion: As a result of the study, it was found that as waist circumference and weight increased, the development of diabetes disease, which is among risk factors of chronic renal failure, also increased. It was found that the presence of chronic disease in the family could be effective in the development of diabetes. The exist of chronic diseases with genetic transition characteristics such as diabetes and hypertension is an important risk factor in the comprise of chronic renal failure. It is recommended that young people with chronic diseases in their family regulate their lifestyle by taking into account the risk factors of chronic renal failure.

Keywords