Tip 2 Diyabetli Hastalarda Pedigri Genetik Risk Analizi ile Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1- Sayı 2
Number of pages: 1-5
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, tip 2 diyabetli hastalarda pedigri genetik risk analizi ile yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Bu çalışmanın örneklemini Şehitkamil Devlet Hastanesi endokrin polikliniğinde ve dahiliye ünitelerinde Mayıs 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında hastaneye başvuran 95 tip 2 diyabet hastası oluşturdu. Veriler; sosyo-demografik tanıtıcı özellikleri içeren soru formu, hastalık, tedavi ve ailede genetik risk ile ilgili bilgilere yönelik tanıtıcı bilgi formu, Ferrans ve Powers’in Yaşam Kalitesi Endeksi Diyabet Version-3 anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler incelendiğinde, diyabet tanısı alma süresinin ortalama 10,00±7,36 olduğu, Pedigri analizine göre hastalığın %45,3’ünde hiç tekrarlanmadığı, %37,9’unda ise 1. dereceden kişilerde görüldüğü ve %57,9’unda anne-babanın aynı köylü olduğu belirlendi. Hastalarda, ailede diyabet varlığı ile diyabet yaşam kalitesi indeksi sağlık ve fonksiyonel durum alt boyutu puan ortalamaları arasında 1. ve 2. dereceden aile içinde görülmesinde istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi. Hastalık gelişmeden önceki dönemde risk altındaki bireylerin yönetiminin sağlaması ve soy geçmiş öyküsünün tanılamasının maliyet açısından etkin sonuçlar ortaya çıkaracağı tahmin edilmektedir. Pedigri risk analizinin klinikteki çalışmalarda kullanımı önerilebilir.

Keywords

Abstract

The study was conducted to examine the relationship between pedigree genetic risk analysis and quality of life in patients with type 2 diabetes. The sample of this study consisted of 95 type 2 diabetes patients who were admitted to the hospital between May 2018 and September 2019 in the endocrine polyclinic and internal medicine units of Şehitkâmil State Hospital. Data; a questionnaire containing socio-demographic introductory features, an introductory information form for information about the disease, treatment and genetic risk in the family, Ferrans and Powers' Quality of Life index Diabetes Version-3 questionnaire form and face-to-face interview technique were collected. When the data is examined, the mean time to be diagnosed with diabetes was 10.00±7.36, according to the Pedigree analysis, the disease did not recur in 45.3% of the patients, and in 37.9% of the patients with 1st degree. It was determined that the parents were the same villager in 57.9% of the cases. A statistically significant difference was found between the presence of diabetes in the family and the mean scores of the diabetes quality of life index health and functional status sub-dimension in patients with 1st and 2nd degree familial occurrences. It is estimated that the management of individuals at risk and the diagnosis of family history in the period before the disease develops will result in cost-effective results. The use of pedigree risk analysis in clinical studies can be recommended.

Keywords