Ülkemizde Diyabet Öz Yönetim Eğitimi ve Desteği Standartlarını Ne Düzeyde Karşıladık?

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 10:46:36.0
Language : Türkçe
Konu : HEMŞİRELİK
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma; ülkemizde diyabet eğitimi hizmeti verilen kurumlarda diyabet öz yönetim eğitimi ve desteği standartlarının ne düzeyde karşılandığının değerlendirilmesi amacıyla tasarlanan tanımlayıcı bir çalışmadır.

Yöntem: Araştırma 2022 Ağustos-Eylül ayları arasında gerçekleştirilmiş olup, örneklem grubunu Türkiye’de diyabet eğitim hemşireliği alanında görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan, veri toplama formunu eksiksiz olarak dolduran hemşireler oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Katılımcı Tanıtım Bilgi Formu” ve “2022 Ulusal Diyabet Öz Yönetimi Eğitimi ve Desteği Standartlarını (DÖYE/D) Karşılama Düzeyini Değerlendirme Formu” ile Google formlar anket yönetim uygulaması kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formlarının kapsam geçerliliği için konuyla ilgili uzman görüşüne başvurularak, öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenen formların kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %38,5’inin diyabet eğitim hemşireliği alanında toplam çalışma süresi 10 yıl ve üzerindedir. %80,5’inin diyabet eğitim hemşireliği sertifikasının olduğu, %61,5’inin görev alanı dışında başka alanlarda da çalıştırıldığı, %26,4’ünün haftada ortalama 41 ve üzeri diyabeti olan bireye, %31,6’sının da ayda ortalama 101-150 arası diyabeti olan bireye eğitim verdiği saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmamız sonucunda DÖYE/D hizmetlerine erişimde tüm ekibin daha etkili iş birliği halinde olmaları gerektiği ve diyabeti olan bireyleri hizmetlere yönlendirme sürecinde iyileştirmelere ihtiyaç olduğu görülmüştür. DÖYE/D programlarının kişiye özgü yapılandırılma ve planlama sürecinde, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinde, DÖYE/D hizmetlerinin teslimi, planlanması, tasarımı ve sonuçlarının değerlendirilmesinde stratejik iyileştirmeler yapılması ve etkinliği kanıtlanmış programların geliştirilerek yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: This study is a descriptive study designed to evaluate at what level diabetes self-management education and support standards are met in institutions providing diabetes education services in our country.

Method: The research was carried out between August and September 2022, and the sample group consisted of nurses who worked in the field of diabetes education nursing in Turkey and volunteered to participate in the research and filled out the data collection form completely. The data were collected using the "Participant Introduction Information Form" developed by the researchers and the "2022 National Diabetes Self-Management Education and Support Standards (DSME/D) Meeting Level Evaluation Form" and Google forms questionnaire management application. For the content validity of the data collection forms, the usability of the forms, which were rearranged in line with the suggestions, was evaluated by referring to the expert opinion on the subject.

Results: The total working period of 38.5% of the nurses participating in the study in the field of diabetes education nursing is 10 years or more. 80.5% of them have diabetes education nursing certificate, 61.5% of them are employed in other fields besides their field of duty, 26.4% of them have diabetes of 41 and above on average per week, 31.6% of them have an average of 101-year-olds per month. It was determined that he provided education to 150 people with diabetes.

Conclusion: As a result of our research, it has been seen that the whole team should cooperate more effectively in accessing DSME/D services and that improvements are needed in the process of referring people with diabetes to services. It is recommended that strategic improvements be made in the individual structuring and planning process of DSME/D programs, their ability to meet the needs of the target group, the delivery, planning, design and evaluation of DSME/D services, and the development and dissemination of programs with proven effectiveness.

Keywords