Afetlerde Diyabet Yönetimi ve Hemşirelik

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-06 12:34:20.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 14-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyada ve Türkiye’de afetlerin görülme oranında ciddi bir artış vardır. Deprem, sel, yangın, kasırga en sık görülen afet türlerinden birkaçıdır. Afetlerin görülme oranındaki artışla birlikte afetten etkilenen toplumun fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal anlamda iyileşme süreçlerinde ve bakım ihtiyacında da artış olmaktadır. Afet durumlarında hemşireler almış oldukları eğitim, deneyim ve becerileri ile bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur. Kronik hastalığı olan bireylerin afetlerde hastalık yönetimi konusunda diğer bireylere göre daha fazla zorlandıkları görülmektedir. Düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırması gereken diyabet hastalarının afet durumunda; beslenme durumundaki değişiklik, ilaç temininde azalma, yaşanılan afetten maddi anlamda etkilenme boyutu gibi nedenler hastalığın kontrol altında tutulmasını önlemekle birlikte akut ve kronik komplikasyonların görülme sıklığını da arttırmaktadır. Bu derlemede, dünyada yaşanan depremler sonrasında diyabet hastalarının karşılaştıkları güçlüklere ve bakımın geliştirilmesine yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik uygulamalarına yer verilecektir.

Keywords

Abstract

In the 21st century we are in, there is a serious increase in the incidence of disasters in the world and Turkey. Earthquake, floods, fires, hurricanes are some of the most common types of disasters. With the increase in the incidence of disasters, there is an increase in the physical, mental, economic and social recovery processes and the need for care of the society affected by the disaster. In disaster situations, nurses are responsible for the planning, implementation and evaluation of care with their education, experience and skills. It is observed that individuals with chronic diseases have more difficulties in disease management in disasters than other individuals. In the event of a disaster, diabetes patients who need to have regular health checks; changes in nutritional status, decrease in drug supply, and the extent of being affected financially by the disaster prevent the disease from being kept under control but also increase the incidence of acute and chronic complications. In this review, the difficulties faced by diabetes patients after the earthquakes in the world and nursing practices before, during and after the disaster will be discussed.

Keywords