Diyabet Komplikasyonlu Olgu Örneğinde Hemşirelik Gereksinimlerinin Orem’in Öz Bakım Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 10:59:56.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 66-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hemşirelik mesleğinin gelişimi ve profesyonelleşmesinde kuram ve modellerin önemli bir yeri vardır. Kuram ve modeller, kronik hastalığı olan bireylerin bakımında kullanıldığında, hemşirelik bakımının sistematize edilmesini sağlamakla birlikte, hastaya bütüncül bakım verilmesini ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamaktadır. Son Hemşirelik uygulamalarında sıklıkla Orem’in “Öz Bakım Eksikliği Kuramı” kullanılmaktadır. Orem’in Kuramı, hemşirelik uygulamalarını tıbbi uygulamalardan ayıracak özelliktedir. Öz Bakım Eksikliği Kuramı ile Orem hemşirenin amacını, bireyin bakım ihtiyacını birey kendi kendine yetecek duruma gelinceye kadar karşılaması ve en kısa sürede bağımsızlaşmasına destek olunması olarak tanımlamaktadır. Kronik bir hastalık olan diyabette; komplikasyonların varlığı, sürekli tıbbi bakım ve yakın izlemin gerekliliği, öz bakım yönetiminin önemini arttırmaktadır. Diyabetli bireyin hastalığını yönetebilmesi için öz bakım becerisi kazanarak, kendi bakım sorumluluğunu üstlenmesine ihtiyacı vardır. Bu çalışmada; diyabet komplikasyonlu olgu örneğinde hemşirelik gereksinimlerinin Orem’in öz bakım kuramına göre değerlendirilmesi ve Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (North American Nursing Diagnosis Association-NANDA) hemşirelik tanıları kullanılarak hemşirelik bakımı sunulmuştur. Olguda Orem’in Kuramı ile hemşire, bütüncül bakım sağlayarak, destekleyici-eğitsel yaklaşımlarla hastaya, öz bakım gereksinimlerini karşılayabilme becerisi kazandırmıştır.

Keywords

Abstract

In the of the nursing development and professionalization theories and models play an important role. The use of theory and models in the care given to individuals with chronic diseases, by providing the systematization of nursing care, it provides holistic care to the individual and his family and increases the quality of life. Orem's Self-Care Deficit Theory is one of the most frequently used theories in nursing practice. Orem's Theory is used train patients, increase self-care functions of individuals, to evaluate nursing practices, to distinguish nursing practices from medical practices. According to Orem, the aim of the nurse is to meet the care needs of the individual until the individual becomes self-sufficient and to help him gain independence as soon as possible. In diabetes, which is a chronic disease; the presence of complications, the necessity of continuous medical care and close follow-up increase the importance of self-care management. individuals with diabetes need to take responsibility for their own care by gaining self-care skills in order to manage their disease. Accordingly, in this study; nursing needs were evaluated according to Orem's self-care theory in a case sample with diabetes complications and nursing care was presented using nursing diagnoses in the North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) classification system. İn the Case the nurse, With Orem's Theory gained the ability to meet to the patient self-care needs with supportive-educational approaches by providing holistic care.

Keywords