Tip 2 Diyabetli Hastalarda Kaygı Düzeyi ile Yeme Davranışı İlişkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-25 23:36:30.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 33-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, tip 2 diyabetli hastaların kaygı düzeyi ile yeme davranışı ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalışmadır.

Yöntem: Çalışma, İstanbul’daki bir eğitim araştırma hastanesinin dahiliye polikliniğinde takip edilen ve kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi kliniklerinde yatarak tedavi gören tip 2 diyabetli bireylerle gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini tip 2 diyabetli 400 hasta oluşturdu. Veriler; Hasta Bilgi Formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri, Yeme Davranışı Modeli Ölçeği (YDMÖ) kullanılarak toplandı.

Bulgular: Hastaların ortalama 130,23±101,41 ay önce diyabet tanısı almış olduğu belirlendi. Hastaların %86,3’ünün diyabet dışında kronik hastalığı olduğu, %80,8’inin düzenli oral antidiyabetik kullandığı ve %25,7’si diyabet hakkında bilgi sahibi olduğu bulundu. Hastaların beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 30,22±5,41 kg/m2 olup, %39’u fazla kilolu (25-29,9 arasında), %28’i hafif obez (30-34,9 arasında) bulundu. Hastalarda Durumluk Kaygı Ölçeği toplam puan ortalaması 44,29±10,71, Sürekli Kaygı Ölçeği toplam puan ortalaması 45,10±9,36, YDMÖ Genel puanı 2,90±0,38 (Min-Max=1,71-3,789) olarak bulundu.

Sonuç: Genel olarak hastalarda Yeme Davranışı Modeli Ölçeği alt boyutları ve Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği alt boyutları arasında orta düzeyde ilişki olduğu belirlendi. Tüm diyabetli bireylerin diyabet eğitimi alması ve diyabet okullarına katılmasının sağlanması, bilgilerinin düzenli aralıklarla güncellenmesi; kaygı düzeylerinin düzenli olarak değerlendirilmesi ve azaltıcı önlemlerin alınması önerilir.

 

  

Keywords

Abstract

Objective: This study is a descriptive and cross-sectional study conducted to examine the relationship between anxiety level and eating behavior in patients with Type 2 diabetes.

Method: The study was conducted with individuals with type 2 diabetes who were followed up in the internal medicine outpatient clinic and hospitalized in cardiology and cardiovascular surgery clinics of a training and research hospital in Istanbul. The sample of the study consisted of 400 patients with type 2 diabetes. Data; were collected using the Patient Information Form, State and Trait Anxiety Inventory, and Eating Behavior Model Scale (EBMC).

Results: The patients were diagnosed with diabetes 130.23±101.41 months ago. It was found that 86.3% of the patients had chronic diseases other than diabetes, 80.8% used oral antidiabetics regularly and 25.7% were informed about diabetes. The mean body mass index (BMI) of the patients was 30.22±5.41 kg/m2. 39% of the patients were overweight (25-29.9 kg/m2) and 28% were slightly obese (30-34.9 kg/m2). The total mean score of the State Anxiety Scale was 44.29±10.71, and the total mean score of the Trait Anxiety Scale was 45.10±9.36, EBMC Overall score 2.90±0.38 (Min-Max=1.71-3.789)

Conclusion: In general, it was determined that there was a moderate relationship between the Eating Behavior Model Scale sub-dimensions and the State Trait Anxiety Scale sub-dimensions in patients. As a result, ensuring that all individuals with diabetes receive diabetes education and attend diabetes schools, and that their information is regularly updated; regular evaluation of anxiety levels and taking mitigation measures, referral to specialist help when necessary; raising awareness in society with advertisements and boards about diabetes and obesity; and it is recommended to study new and motivation-enhancing training methods.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics