Tip-2 Diyabetlilerde Anksiyete Durumu ve Yeme Davranışının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-25 14:44:56.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 19-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tip-2 Diyabetlilerde Anksiyete Durumu ve Yeme Davranışının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma

ÖZET

AmaçDiyabetli bireylerde uyku sorunları sık görülmekte olup bu durum beslenme bozukluğu ve anksiyete problemlerine yol açmaktadır. Bu çalışma, tip 2 diyabetli bireylerin yaşadıkları anksiyete ve yeme davranışı problemlerinin bireylerde gözlemlenen uyku sorunlarının üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülen çalışma, İstanbul’daki bir şehir hastanesinin dahili servislerinde yatarak tedavi gören araştırmaya katılmaya gönüllü 111 tip 2 diyabetli bireylerle gerçekleştirilmiştir. Veriler hasta bilgi formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Yetişkin Yeme Davranışı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya dahil olan 111 kişinin yaş ortalaması 62,2±12,1 olup %57,7’si kadın, %42,7’ si 10 yıl üzeri diyabet süresine sahip ve %47,7’si tedavi olarak insülin kullanmaktadır. Olguların Pittsburg Uyku Kalite İndeksi puan ortalaması 8,54±4,36 gibi yüksek bir puan bulunarak bu doğrultuda bireylerin uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı. ve %88 'inin uykuya dalmakta güçlük çektiği belirlendi. Diyabetli bireylerin Yetişkin Yeme Davranışı Ölçeği puan ortalaması 76,46±6,98 şeklinde ve Yaygın Anksiyete Ölçeği puan ortalaması 7,57±3,89 şeklinde olup orta düzeyde anksiyeteye sahip olduğu bulundu. Kadınların erkeklere göre uyku kalitesi daha kötü olup, tanı süresi, diyabet tedavisi, medeni durum ve eğitim düzeyi uyku kalitesi açısından ilişkili bulundu(p<0.005). Diyabetlilerin yeme bozukluğu (r:-0,249) ve anksiyete bozukluğu davranışı (r:-0.298) arttıkça uyku kalitesi de düşmektedir (p<0.005).

Sonuç: Bu çalışmada diyabetli bireylerin uyku problemleri yaşadığı, uyku süresi ve kalitesinin yeme davranışı ve anksiyete ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Diyabet yönetimi planlanırken bireylerin uyku kalitesi, yeme davranışı ve anksiyete düzeyleri ve uyku ile ilgili sosyodemografik değişkenlerin değerlendirilmesi ve hemşirelerin bu konuda diyabetli ve ailesine uyku kalitesinin arttırılması ile ilgili   bireyselleştirilmiş bakım ve eğitimi vermesi önerilir.

Keywords

Abstract

The Effect of Anxiety State and Eating Behavior on Sleep Quality in Individuals with Type-2 Diabetes: A Cross-Sectional Study

ABSTRACT

Objective: Sleep problems are common in individuals with diabetes, and this leads to nutritional disorders and anxiety problems. This study was conducted to determine the effect of anxiety and eating behavior problems experienced by individuals with type 2 diabetes on the sleep problems observed in individuals.

 

Method: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 111 type 2 diabetic individuals who volunteered to participate in the study and were receiving inpatient treatment in the internal wards of a city hospital in Istanbul. Data were collected using a patient information form, Pittsburgh Sleep Quality Index, Generalized Anxiety Disorder and Adult Eating Behavior Scale.

 

Results: The average age of 111 people included in the study is 62.2±12.1, 57.7% are women, 42.7% have diabetes for more than 10 years and 47.7% use insulin as treatment. The mean Pittsburg Sleep Quality Index score of the subjects was found to be as high as 8.54±4.36, and accordingly, it was determined that the sleep quality of the individuals was poor. and it was determined that 88% of them had difficulty falling asleep. Individuals with diabetes were found to have moderate levels of anxiety, with the Adult Eating Behavior Scale mean score being 76.46±6.98 and the Generalized Anxiety Scale mean score being 7.57±3.89. Women have worse sleep quality than men, and duration of diagnosis, diabetes treatment, marital status and education level were found to be related to sleep quality (p<0.005). As the eating disorders (r: -0.249) and anxiety disorder behavior (r: -0.298) of diabetics increase, their sleep quality also decreases (p < 0.005).

 

Conclusion: This study concluded that individuals with diabetes experience sleep problems and that sleep duration and quality are related to eating behavior and anxiety. When planning diabetes management, it is recommended that individuals' sleep quality, eating behavior and anxiety levels, and sleep-related sociodemographic variables be evaluated and that nurses provide individualized care and education to the diabetic and their families regarding improving sleep quality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics