Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Bakım Profili ve Diyabet Yönetiminin Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 23:18:33.0
Language : İngilizce
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 7-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Tip 2 diyabetli bireylerde diyabet bakım profili ve diyabet yönetiminin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem: Kesitsel tipte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini bir ildeki Kamu Hastanelerinin dahili bilimler servislerinde tedavi alan Tip 2 diyabetli bireyler, örneklemini dahil edilme kriterlerini karşılayan 377 birey oluşturdu. Veriler; Tanıtım Bilgi Formu, The Summary of Diabetes Self Care Activities Questionnaire (SDSCA) ve Diyabet Bakım Profili Ölçeği kullanılarak elde edildi.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 60.7±9.7 yıl, %65.3’ü kadın, diyabet tanı süresi 10.71±7.0 yıl, HbA1c düzeyi 7.2±1.4, diyabet tedavi şekli en fazla beslenme ve oral antidiyabetik ilaç, %7.2’sinde diyabete bağlı komplikasyon geliştiği belirlendi. Diyabet bakım profili ölçeği alt boyutlarından diyabet kontrolünü zorlaştıran faktörlerden kontrol problemleri (4.87±1.14), diyabet kontrolünü iyileştiren faktörlerden ise uzun vadeli sonuçlar (4.41±1.07) alt boyutundan en yüksek puan alındı. Kontrol problemleri kadınlarda, okur-yazar olmayanlarda, ailesi ile birlikte yaşayanlarda, beslenme+oral antidiyabetik ilaç+insülin kullananlarda ve diyabet hakkında eğitim almayanlarda daha yüksektir (p<0.05). Uzun vadeli sonuçlar alt boyutu ise sigara kullananlarda, beslenme+oral antidiyabetik ilaç+insülin tedavisi alanlarda ve ailesinde diyabet olanlarda daha yüksektir. Diyabet öz bakım aktiviteleri ile diyabet kontrolünü zorlaştıran faktörlerden tıbbi tedavi engelleri dışında ters yönde, diyabet kontrolünü iyileştiren faktörlerle ise; uzun vadeli sonuçlarla kan glikozu dışında aynı yönde bir ilişki bulundu (p<0.05).

Sonuç: Diyabet kontrolünü zorlaştıran ve iyileştiren faktörler diyabetli bireylerin sosyodemografik ve diyabetle ilgili özelliklerine göre farklılık göstermekte olup, diyabet bakım profili ile diyabet öz-bakım aktiviteleri arasında anlamlı ilişki belirlendi.

 

Keywords

Abstract

Aim: This study aimed to determine the diabetes care profile and diabetes management in individuals with type 2 diabetes.

Method: The population of the cross-sectional study consisted of individuals with Type 2 diabetes who received treatment in the internal medicine services of Public Hospitals in a province, and 377 individuals who met the inclusion criteria constituted the sample. Data was obtained using the Information Form, the Summary of Diabetes Self Care Activities Questionnaire (SDSCA) and the Diabetes Care Profile Scale.

Findings: The mean age of the participants was 60.7±9.7 years, 65.3% were female, the duration of diabetes was 10.71±7.0 years, the HbA1c level was 7.2±1.4, the most common type of diabetes treatment was nutrition and oral antidiabetic medication, and 7.2% developed diabetes-related complications. Among the subscales of the diabetes care profile scale, control problems (4.87±1.14), which is one of the factors that impede diabetes control, and long-term results (4.41±1.07), which is one of the factors that improve diabetes control, received the highest scores. Control problems was higher in women who were illiterate, living with their parents, using nutrition + oral antidiabetic medication + insulin and did not receive training on diabetes (p<0.05). The long-term care benefits sub-scale was higher in smokers, those who take nutrition + oral antidiabetic medication + insulin therapy, and those with a family history of diabetes. An inverse correlation was found between diabetes self-care activities and the factors that impede diabetes management difficult except for medical barriers while a positive correlation was found between diabetes self-care activities and the factors promoting diabetes management except for long-term care benefits and blood glucose monitoring (p<0.05).

Conclusion: It was seen that factors impeding and promoting diabetes management differed in terms of sociodemographic and diabetes-related characteristics of individuals with diabetes, and a significant relationship was determined between diabetes care profile and diabetes self-care activities.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics