İnsülin Kullanan Diyabetli Hastalarda Hipoglisemi Korkusu ve Yaşam Kalitesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 4- Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-10 23:37:16.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, insülin kullanan tip 2 diyabetli hastalarda hipoglisemi korkusunu ve yaşam kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırma, Şubat -Nisan 2023 tarihleri arasında bir kamu hastanesinin diyabet polikliniğine başvuran ve araştırmaya dahil edilme krtiterlerini karşılayan 210 insülin kullanan tip 2 diyabet hastası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler Hasta Bilgi Formu, Hipoglisemi Korku Ölçeği ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 51,21±5,19 yıldır. Hastaların %51,4’ü kadın, %69’u evli, %60,5’i ilköğretim mezunu, %54,3’ü herhangi bir işte çalışmamaktadır. Diyabetli bireylerin hastalık süresi ortalaması 6,67±1,49 yıldır. Çalışmada, diyabetli bireylerin Hipoglisemi Korku Ölçeği toplam puan ortalamasının 49,02±4,13, davranış alt boyutu puan ortalamasının 24,01±3,11 ve kaygı alt boyutu puan ortalamasının 25,00±4,70 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde; fiziksel fonksiyon için 74,90±10,56, fiziksel rol güçlüğü için 60,00±25,08, emosyonel rol güçlüğü için 69,04±29,13, enerji için 44,92±6,07, mental sağlık için 43,63±5,06, sosyal fonksiyon için 56,54±11,61, ağrı için 60,29±8,41 ve genel sağlık algısı için 43,54±5,80 olduğu tespit edilmiştir. Hipoglisemi Korku Ölçeği’nde alınan puan arttıkça bireylerin yaşam kalitesinin düştüğü görülmüştür (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmada insülin kullanımının diyabetli bireylerin hipoglisemi korkusu ve yaşam kalitesi düzeylerinin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık profesyonelleri tarafından insülin kullanan diyabetliler değerlendirilerek diyabetin akut komplikasyonu olan hipoglisemiye dikkat çekilmesi, düzenli olarak eğitimlerde ele alınması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Objectives: This study was conducted to determine the fear of hypoglycaemia and quality of life in patients with type 2 diabetes using insulin.

Methods: The descriptive study was conducted on 210 insulin-using individuals with type 2 diabetes who applied to the diabetes outpatient clinic of a state hospital between February and April 2023 and met the inclusion criteria for the study. Data were collected using the Patient Information Form, Hypoglycemia Fear Scale and SF-36 Quality of Life Scale.

Results: The mean age of the individuals participating in the study was 51.21±5.19 years. 51.4% of the patients were women, 69% were married, 60.5% were primary school graduates, 54.3% were unemployed. The mean disease duration of individuals with diabetes is 6.67±1.49 years. The study determined that individuals with diabetes had a total score of 49.02±4.13 on the Fear of Hypoglycemia Scale, 24.01±3.11 in the behavior sub-dimension and 25.00±4.70 in the anxiety sub-dimension. When the SF-36 Quality of Life Scale subscale mean scores of the participants were examined, it was observed that 74.90±10.56 for physical function, 60.00±25.08 for physical role difficulty, 69.04±29.13 for emotional role difficulty, 44.92±6.07 for vitality, 43.63±5.06 for mental health, 56.54±11.61 for social function, 60.29±8.41 for pain and 43.54±5.80 for general health perception. It was observed that the quality of life of the individuals decreased as the score on the Hypoglycemia Fear Scale increased (p<0.05).

Conclusion: In this study, it was concluded that insulin use affects the fear of hypoglycemia and quality of life levels of individuals with diabetes. It is recommended that healthcare professionals evaluate diabetics using insulin and draw attention to hypoglycemia, which is an acute complication of diabetes, and address it in regular training.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics