Diyabet Tükenmişlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 4- Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-07 11:08:22.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 21-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Metodolojik ve tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmanın amacı, Diyabet Tükenmişlik Ölçeği’nin (DTÖ) Tip 2 Diyabetli bireylerde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir devlet hastanesinin İç hastalıkları klinikleri ve polikliniklerine başvuran, Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) tanısı alan ve dahil edilme kriterlerine uyan 160 hasta oluşturmuştur. Sırasıyla ölçeğin dil ve kapsam geçerliği, ölçüt ve ayırt edici geçerlik ve yapı geçerliği ile güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular Ölçeğin madde-toplam test korelasyon değerlerinin ise 0,493 ile 0,744 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarına ait cronbach alfa değerleri; tükenme alt boyutu cronbach alfa katsayısı 0,94, kayıtsızlık 0,89, kontrol kaybı 0,86 ve toplam ölçek cronbach alfa katsayısı ise 0,90 olarak hesaplanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde (DFA); RMSEA=0,073; SRMR=0,044; χ2/df=1.851, NFI=0,943; TLI=0,962; CFI=0,973; IFI=0,973; RFI=0,922; GFI=0,921; AGFI=0,872 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun orijinal modelle iyi uyum gösterdiği dolayısıyla ölçeğin 3 faktörlü yapısının doğrulandığı gözlenmiştir.

Sonuç; DTÖ’nin Türkçe formu tip 2 diyabetli bireylerde tükenmişlik düzeyini ölçen, bazı klinik ve metabolik değişkenlerle ilişkili, geçerli ve güvenilir bir araçtır.  

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study, which is planned methodologically and descriptively, is to conduct a Turkish validity and reliability study of the Diabetes Burnout Scale (DBS) among individuals with type 2 diabetes.

Methods: The sample of the study consisted of 160 patients who applied to the internal medicine clinics and polyclinics of a state hospital, were diagnosed with type 2 diabetes mellitus (DM), and met the inclusion criteria. Language and content validity, criterion validity, structural validity and reliability analyzes of the scale were conducted, respectively.

Results: It was determined that the item-total test correlation values of the scale varied between 0.493 and 0.744. Cronbach's alpha values of the subscales were calculated as 0.94 for exhaustion, 0.89 for detachment, 0.86 for loss of control, and 0.90 for the total scale. The result of CFA analysis is as follows: RMSEA = 0.073, SRMR = 0.044, χ2/df = 1.851, NFI = 0.943, TLI = 0.962, CFI = 0.973, IFI = 0.973, RFI = 0.922, GFI = 0.921, and AGFI = 0.872.  It was observed that the Turkish version of the scale had a good fit with the original model, hence confirming the 3-factor structure of the scale.

Conclusion: The Turkish version of DBS is a valid and reliable tool that measures the level of burnout in type 2 diabetes patients, and is related to some clinical and metabolic variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics