Yayın Politikası


YAYIN POLİTİKASI

Yazarlar, yayınlarının tüm evrensel etik kurallara uygun olarak oluşturulduğunu taahhüt eder ve yazılar bu taahhüt doğrultusunda kabul edilir. Yazarlar çalışmalarında geçen tüm ifadelerden sorumludur. Bu çalışmalar dergiye sunulurken derginin yazım kuralları doğrultusunda hazırlamalıdır, yazım kurallarına uymayan çalışmalar reddedilir ya da düzeltilmek üzere yazarlara geri gönderilir. Dergi, kabul edilen çalışmalarda içerik ve anlamda değişiklik yapmadan dil üzerinden düzeltme yapma hakkına sahiptir. Dergi, orijinal araştırma makalelerini, derlemeleri ve olgu sunumlarını başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kabul eder. Tüm yazarlar çalışmalarını olumsuz şekilde etkileyebilecek, önyargı oluşturabilecek üçüncü kişi veya kuruluşlarla olan finansal ve kişisel ilişkilerini belirtmelidir. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri arasında istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi mülkiyeti, onur, ücretli uzman tanıklığı, patent başvuruları ve diğer fonlar sayılabilir. Çıkar çatışmaları kapak mektubunda belirtilmelidir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri, “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”ve “Committee on Publication Ethics (COPE)” organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Değerlendirme Süreci

-Sadece dergi sisteminden yüklenen makaleler değerlendirilir. E-posta aracılığıyla makale kabul edilmez.

- Gönderilen tüm çalışmalar ön değerlendirme ve hakem değerlendirme süreçlerinden geçmektedir. Bu aşamalar derginin editörü tarafından yürütülmektedir. 

Ön Değerlendirme Süreci

Yazar makaleyi dergiye yükledikten sonra makalenin ön değerlendirme süreci başlar. Editör bu aşamada makaleyi içerik ve şekil olarak inceleyerek çalışmanın derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığını inceleyerek;  

  • Çalışmanın dergi için uygun olmadığına karar verip çalışmayı geri çevirebilir.
  • Düzeltmelerin yapılması için çalışmayı sorumlu yazara tekrar gönderebilir.
  • Makaleyi hakemlere yönlendirip hakem değerlendirme sürecini başlatabilir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler arasında fikir birliği bulunmadığı durumlarda makale üçüncü hakem tarafından değerlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editör’dedir.

- Revizyon

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri renkli bir işaretleyici ile işaretlemelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse makale reddedilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini bir aylık süre sona ermeden dergi editörüne iletmeleri gerekmektedir. Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir.

-Kabul edilen makalelerin son hali dergi yayım formatına göre düzenlenerek sorumlu yazara gönderilir ve yayım için onay alınır. Yazarlar makalesini inceleyerek yayım için onay vermelidir. Makalede yayım formatı dışında herhangi bir düzeltme gerekiyorsa düzeltme talebi editöre infodhd@yahoo.com adresinden bildirilir. Düzeltme talepleri editör tarafından değerlendirilerek sorumlu yazara bildirilir. Sorumlu yazar tarafından onay verilmeyen makaleler yayımlanmaz.

 

İntihal

Bütün makalelerin benzerlik oranı tespiti, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Benzerlik oranı "Kaynaklar" kısmı hariç %20'den az olmalıdır.

 

Dergimiz sadece çevirim içi yayınlanmaktadır.

 

Dergimiz ücretsizdir ve yazarlardan herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

 

CC BY-NC lisansı altında yayınlanan materyalin ticari amaçlı kullanım (satış vb.) için telif hakkı sahibi ve yazar haklarının korunması için izin gereklidir.