Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI

 • Yazılar İngilizce ya da Türkçe yazılmalıdır. Türkçe yazılan çalışmalar için kelimelerin yazımında “Türk Dil Kurumu Sözlükleri (https://www.sozluk.gov.tr)” İngilizce yazılan çalışmalar için kelimelerin yazımında “Oxford English Dictionary (https://www.oed.com)” referans alınmalıdır. İngilizce yazılan çalışmalara yayın önceliği sağlanacaktır.
 • İngilizce özetlerde objectives, methods, results, conclusion bölümlerine yer verilmelidir.
 • Anahtar sözcükler en az 3 ve en fazla 5 sözcük olarak belirtilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH) standartlarına uygun olmalıdır.
 • Metin içerisinde geçen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi  (SI)’ne göre verilmelidir.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
 • Metin içinde maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (F, t, z), korelasyon (R, r) ve diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken italik gösterilmelidir.
 • İlaçların jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari isim kullanılmamalıdır.
 • Başlıkta veya özet bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili kelimelerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalıdır.
 • Özet bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
 • Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır (Örn: Tablo 1: Diyabetli Bireylerin Özellikleri ).
 • Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, italik yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi küçük olmalıdır (Örn: Şekil 1: Miller’in klinik değerlendirme için ustalık piramidi).
 • Tüm makaleler yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanmalı ve aşağıdaki tabloda gösterilen kelime sınırını aşmamalıdır.
 • Bu sınırlamada özet, kaynaklar, tablo, sekil, grafik ve teşekkür bölümleri yer almaz.
Makale Tipi Kelime Sınırı
Orjinal Araştırma 5000
Derleme 5000
Editöre Mektup 500
Olgu sunumu 3000

YAYININ HAZIRLANMASI

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi’nin yazım kuralları Amerikan Psikoloji Derneği (APA) yazım kuralları temel alınarak belirlenmiştir. (http://www.apastyle.org)

Dergide yayımlanması istenen metin Microsoft Word programında, A4 kağıdı boyutlarında, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 2 satır aralığı ile “.doc” veya “.docx”  dosya formatı ile yazılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmelidir. Paragraf girintisi yapılmamalıdır.

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi’ne gönderilecek makaleler aşağıdaki başlıkları kapsaması gerekmektedir.

 • Kapak (Başlık) Sayfası
 • Özet
 • Anahtar Kelimeler
 • Giriş
 • Yöntem*
 • Bulgular*
 • Tartışma*
 • Sonuç
 • Etik Kurul Onayı
 • Çıkar Çatışması
 • Finansal Destek
 • Yazarların Makaleye Katkı Beyanı
 • Teşekkür**
 • Kaynaklar

* Yazı türüne göre yer verilir.

** Bu bölüm gerekli olduğu durumda kullanılmalıdır.

Makale gönderiminde, makale yazarları için “Open Researcher and Contributor Identifier-ORCID ID” alanı zorunludur.

KAPAK (Başlık) SAYFASI

- Türkçe ve İngilizce  makalenin ana başlığı  ve kısa başlıklar yazılmalı (kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı, makalenin kısa başlığı 6 kelimeyi geçmemelidir)

- Yazar Bilgisi: Tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, çalıştıkları kurum ve adresleri, ORCID numaraları, 

- Sorumlu yazarın kim olduğu ve iletişimden  bilgileri (adres, telefon ve e-mail) belirtilmelidir.

- Çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.

-Daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel ve tanımlayıcı çalışmalardır. Araştırma makalesi özet, giriş̧, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur.

Özet: Ortalama 200-250 kelime olmalı; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalı ve Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

 1. En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
 2. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
 3. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir. Anahtar kelime seçimi için, izleyen bağlantı tıklanarak açılan sayfada, ilgili konuya ait uygun kelime girilerek anahtar kelimelere ulaşılabilir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
 4. Türkçe anahtar kelimeler “TR Dizin Anahtar Terimler Listesi” ve “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)”ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).

Giriş: Bu bölümde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun hemşirelikle ilişkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir.

Amaç: Araştırmanın amacı ve hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır.

Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü, yapıldığı yer, örneklemi, veri toplama araçları, ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı, etik yönü̈ ve verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın sınırlılıkları yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır. (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilir).

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir.

DERLEME MAKALELERİ

Uluslararası ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel tartışmaların ortaya koyulduğu ve yazarların tartışmalar ile ilgili görüşlerini belirttiği makale türüdür. Doğrudan ya da davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt baslıklar ve sonuç bölümlerinden oluşur.

-Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt baslıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur.

-Özet bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar sözcük içermelidir.

-Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki hemşirelik ile ilişkilendirilmelidir.

-Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmeli; dünyada ve Türkiye’de hemşirelik alanında yapılanlar ve yapılabilecekler yazar(lar)ın görüşlerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.

SİSTEMATİK DERLEME
Sistematik derleme, meta-analiz yaklaşımında olduğu gibi ilgili bilim dallarına ve özellikle uygulama alanına en iyi kanıt sağlayan, bir çeşit ikincil (sekonder) araştırma çalışmasıdır. Bir derleme makalenin sistematik olarak tanımlanabilmesi için derlemeye alınacak çalışmaların belirlenmesi, seçilmesi, çalışma verilerinin sentezlenmesi süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. JTDN’ye gönderilecek olan sistematik derleme çalışmalarının da araştırma makalelerine benzer başlıklarla ele alınarak hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

OLGU SUNUMLARI

Olgu sunumu, derginin kapsamına giren konularda özgün olguları/vakaları rapor edecek şekilde ele alınmalıdır.

- Bu yazılar; Kapak, Özet (araştırma makalesinde belirtilen başlıklara yer vermeksizin en az 200- en fazla 250) ve Anahtar Sözcükler (Türkçe ve İngilizce, en az 3- en fazla 5 kelime),  Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmak üzere 3000 sözcüğü geçmemelidir.

-Giriş bölümünde konunun sağlık ve hemşirelik uygulamalarındaki yeri ve önemine değinilmelidir. Burada, olguya ait gerekli tüm ayrıntılar, sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde ele alınmalı ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır.

-Olguya ilişkin gerektiğinde tablo ve açıklayıcı bilgilere yer verilmelidir.

-Tartışma bölümünde, olguda verilen sorulara tam olarak yanıt aranmış olmalı, sonuç ve öneriler bölümünde olguya ilişkin özellikle uygulamaya katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunulmalıdır.

-Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü̈ açıklanmış olmalıdır.

-Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.

 EDİTÖRYEL YORUM

Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Konu ile ilgili makalenin sonunda yayınlanır.

EDİTÖRE MEKTUP

Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 500 kelimeyi, 5 kaynağı ve 2 yazar ismini geçmemelidir.

YAZAR KATKISI 

Yazar/yazarların makaleye sağladıkları katkı "COPYRIGHT TRANSFER AND AUTHOR CONTRIBUTION FORM"nda

belirtilmelidir.  Bölüm doldururken “Katkı Türü” kısmına ilgili numara/numaralar yazılmalıdır. COPYRIGHT TRANSFER AND AUTHOR CONTRIBUTION FORM

 1. Fikir/Kavram, 2. Tasarım, 3. Veri Toplama ve/veya İşleme, 4. Analiz ve/veya Yorum, 5. Literatür Taraması, 6. Makale Yazımı, 7. Eleştirel İnceleme

TEŞEKKÜR 
Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilmelidir. Bu bölümde, çalışmaya kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle katkı sağlayanlara yönelik teşekkür ifadelerine yer verilmektedir.

KAYNAKLAR

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi’nin yazım kuralları Amerikan Psikoloji Derneği (APA) yazım kuralları temel alınarak belirlenmiştir. (http://www.apastyle.org)

Kaynaklar dergi yazım kurallarına uygun olarak verilmelidir. Doğruluğundan yazarlar sorumludur. Birden fazla kaynak arka arkaya metin içinde gösterileceği zaman aralarında “ ; ” olmalı ve yıllara göre artarak sıralanmalıdır (Olgun, 2007; Gedik, 2008; Çelik, 2010). Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış iki farklı eserinden yararlanılmışsa ilgili kaynak metin içinde (Olgun, 2010a; 2010b) şeklinde verilmelidir. Kullanılan tüm kaynaklar metin sonunda ayrı bir bölüm halinde, alfabetik olarak yazar soyadlarına göre, çift satır aralıklı olacak şekilde sıralanmalıdır

Kaynakların makalede kullanılması ve gösterilmesinde uygun programların kullanılması önerilmektedir.

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf

Tek yazar:

Olgun (1982)’a göre

(Olgun, 1982)

İki yazarlı:

Olgun ve Çelik (2020)’e göre (...)

(Olgun ve Çelik, 2020)

Üç ile beş yazar arası:

İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir;

 (Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 2020)

Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır

(Kernis vd., 2020)

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:

Harris vd. (2021) ifade ettiği üzere (...)

Harris vd. (2021)’ne göre (…)

 (Harris vd., 2021)

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir:

Amerikan Diyabet Derneği’ne (2020) göre.

İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2020)

İkinci atıf: (MADD, 2020)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır:

 (Akar, H. 2010; Çalışkan, 2008; Dinçer ve Kolaşin, 2009; Engin-Demir, 2009; Tunç, 2007)

Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır:

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır:

Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (...)

Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir:

(N. Olgun, kişisel iletişim, 25 Mart 2012)

Olgun küreselleşme ve diyabet (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012)

Metin Sonunda Kaynak Gösterme 

Temel İlkeler:

Kaynaklar bölümünde kaynakların sıralanması yazar soyadlarına göre alfabetik olarak yapılmalıdır. 

Tek yazar:

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

İki yazar:

Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034- 1048.

Üç ile yedi yazar arası:

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993).  There's more to self-esteem than whether it is high  or  low:  The  importance  of  stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın  adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır:

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Organizasyonun yazar olduğu durumlarda:

American Diabetes Association. (2021).

Yazar bilinmiyorsa:

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. bs.). (1993).  Springfield,  MA:  Merriam-  Webster.

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir:

Berndt, T. J. (1981).

Berndt, T. J. (1999).

Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir:

Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.

Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends'  influence  on  adolescents'  adjustment  to  school. Child Development, 66, 1312-1329.

Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır:

Wegener, D. T. Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654.

Wegener, D. T., Petty, R. E. ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal  of  Social Psychology, 24, 25-43.

Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler  kullanılır:

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır:

Kumar, R.ve Hill, D.(2009). Introduction, : Neoliberal Capitalism  and Educaiton. D.  Hill  ve R. Kumar (Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: Routledge.

Kaynak bir dergiden alınmış ise,

 • Yazar soyadı ve adının ilk harfi, basım tarihi, makalenin başlığı, derginin tam adı, cilt ve sayısı, ilk ve son sayfa numaraları yazılmalıdır.
 • Örneğin, Gotzsche, P. (2000) Why we need a broad perspective on meta-analysis, BMJ 321,585-586.

 Kurum adı veya yazarı belli olan kitabın kaynak gösterilmesi:

 • Kurum adı, ya da yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, makale başlığı, varsa makalenin alt başlığı, kitabın birden fazla baskısı varsa baskı sayısı, yayımlandığı yer, yayınevi mutlaka yer almalıdır.
 • Örneğin; Whitehead, A.(1998). Science and the modern world. Free Pres, New York.

Editörlü̈ bir kitabın bir bölümünden alıntı yapılmış̧ ise,

Editör ve yazarın ayrıntılı bilgisi basım yeri verilmeli ve kaçıncı basım olduğu belirtilmelidir. Türkçe kaynaklarda aynı şekilde editörü (Ed) ile kısaltarak belirtmeniz gerekmektedir.

 • Örneğin, Olgun, N. (2002) Hipoglisemi ve hiperglisemi. S.Erdoğan (Ed.), Diyabet hemşireliği temel bilgiler. İstanbul: Yüce reklam/yayım/dağıtım A.Ş.
 • Çeviri kitap ise:
 • Freud, S. (1970) An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940).
 • Internet ortamından bir kitap ise:
 • Beers, M. H., Berkow, R. (1999). Mood disorders. In The Merck manual of diagnosis and therapy (17th ed., sec. 15, chap. 189). Retrieve January17,2003,from http://www.merck.com/pubs/mmanual/ section15/chapter189/189a.htm

Tezler:

 • Çil Akıncı, A. (2008). KOAH’lı hastalara uygulanan pulmoner rehabilitasyonun fiziksel ve psikolojik parametrelere etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü̈, İstanbul.

Elektronik ortamda elde edilen bir tez özeti ise:

 • Embar- Seddon, A. R. (2000). Perceptions of violence in the emergency department. [Abstract]. Dissertation Abstracts International, 61 (02), 776A. Retrieved August 23, 2001, from http://wwwlib.umi. com/dissertations/fullcit

Bildiri sunumu:

 • Olgun, N., Koçak Kaymaz, D. (Ağustos 2006) To be acquired of foot caring skill to the type 2 diabetic patients. FEND 11th Annual Conference, Kopenhag.

Kongre kitabında yayımlanan bildiri:

 • Olgun, N.( 2007) Diyabette vaka yönetimi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı. 5-9 Eylül 2007, Antalya, 328-29.

Elektronik ortamda kullanılan kaynak bir üniversite ya da web sayfasından alındı ise:

 • Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993). Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning TechnologiesWebsite: http://www.ilt.columbia.edu/ publications/papers/newwine1.html.

 

Referans Listesi Örneği

Alred, G. J., Brusaw, C. T., & Oliu, W. E. (2009). The business writer’s handbook. New York, NY: St Martin's Press.

Barnard, R., de Luca, R., & Li, J. (2015). First-year undergraduate students’ perceptions of lecturer and peer feedback: A New Zealand action research project. Studies In Higher Education40(5), 933–944. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.881343

Best, A. (2004). International history of the twentieth century. Retrieved from http://www.netlibrary.com

Easton, B. (2008). Does poverty affect health? In K. Dew & A. Matheson (Eds.), Understanding health inequalities in Aotearoa New Zealand (pp. 97-106). Dunedin, New Zealand: Otago University Press.

Kasabov, N., Scott, N. M., Tu, E., Marks, S., Sengupta, N., Capecci, E., . . . Yang, J. (2016). Evolving spatio-temporal data machines based on the NeuCube neuromorphic framework: Design methodology and selected applications. Neural Networks, 78, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2015.09.011 

Li, S., & Seale, C. (2007). Learning to do qualitative data analysis: An observational study of doctoral work. Qualitative Health Research17(10), 1442-1452. https://doi.org/10.1177/1049732307306924  

Rush, E., McLennan, S., Obolonkin, V., Cooper, R., & Hamlin, M. (2015a). Beyond the randomised controlled trial and BMI--evaluation of effectiveness of through-school nutrition and physical activity programmes. Public Health Nutrition18(9), 1578–1581. https://doi.org/10.1017/S1368980014003322

Rush, E. C., Obolonkin, V., Battin, M., Wouldes, T., & Rowan, J. (2015b). Body composition in offspring of New Zealand women: Ethnic and gender differences at age 1–3 years in 2005–2009. Annals Of Human Biology42(5), 492–497.

 

TABLOLAR, GRAFİKLER VE ŞEKİLLER

Kaynaklar bölümünden sonra, her bir tablo, grafik, şekil ayrı bir sayfada yer almalıdır. Her bir tablo, grafik, şekil bir sayfaya sığdırılmalı, gerekirse yazı aralığı ve karakteri küçültülmelidir. Tablo başlıkları koyu ve küçük harfler ile üste, grafik ve şekillerin başlıkları ise alta yazılmalıdır.

Tablo içinde kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

 YAZARLAR İÇİN GÖNDERİ KONTROL LİSTESİ 

Makalenizi Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi’ne göndermeden önce lütfen bu bölümdeki maddelerle karşılaştırarak eksik olmadığından emin olunuz.

 REVİZYON ve YAYINA HAZIRLIK

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemelidir. Değişiklik yapılmış makaleler karar mektubunu takip eden bir ay içerisinde dergiye gönderilmelidir. Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen düzenlemelerin revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazar(lar)ın revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini bir aylık süre sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Değerlendirmeler sonucunda yayına kabul edilen makaleler intihal, dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Kabul edilen makalelerin mizanpaj ve dizgisinin yapılarak baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının dergiye iletilmesi istenir. Son olarak DOI numarasının verilerek yayınlanma aşamasına geçer.