Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramına Göre Tip I Diyabeti Olan Adölesanın Hemşirelik Bakımı

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1- Sayı 2
Number of pages: 10-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Adölesanlarda kronik hastalıkların seyri; adölesana, aileye, hastalığa, sosyal çevreye ve aldığı tıbbi bakıma göre değişmekte ve adölesanın hastalığa uyumunu kolaylaştırmakta ya da zorlaştırmaktadır. Hemşirelik kuram ve modellerinin hemşireliğin uygulama alanlarında kullanılması, bu alanlara kavramsal bir çerçeve sunarak temel oluşturmaktadır. Kuram ve modeller, hemşirelik mesleğinin gelişim ve profesyonelleşmesine katkıda bulunur. Orem’in Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı hemşirelik uygulamalarında en sık kullanılan kuramlardan biridir. Orem’e göre hemşireler, öz bakım eksikliği durumunda bireyin gereksinimlerini karşılayabileceği düzeye getirmeli, bireyin öz bakım yeteneklerini artırmalı ya da öz bakım yetersizliğini gideremediği durumlarda da bakım gereksinimlerini kendisi üstlenmelidir. Yeni tanı almış olan ve bu duruma uyum sağlamak zorunda olan tip 1 diyabetli adölesanlar Orem’in Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına göre eğitsel hemşirelik yaklaşımlarına gereksinim duymaktadırlar. Bu vakada tip1 diyabet tanısı olan bir adölesanın Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına göre hemşirelik bakımı incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The course of chronic diseases in adolescents; It varies according to the adolescent, family, illness, social environment and medical care, and makes it easier or difficult for the adolescent to adapt to the disease. The usage of the nursing theory and models in nursing care process offers a conceptual framework to this area forming a basis and guiding. The theory and the models contribute to the development and professionalization of the profession of nursing. Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory is one of the most frequently used theory in the practice of nursing. According to Orem, nurses should bring the individual to a level where they can meet their needs in case of lack of self-care. The adolescent with a type 1 diabetes are in need of supportive and educational nursing approaches and guidance according to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory. In this review, the nursing care of a patient with type 1 diabetes is studied according to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory. 

Keywords